De leerlingmonitor

  • Bij het programma van SterkWerk hoort een vragenlijst in. Deze vullen de kinderen online in op school. Dit gebeurt onder lestijd, de leerkracht houdt hier toezicht op. De kinderen vullen gedurende het schooljaar twee keer een vragenlijst in (oktober en april). De afname hiervan duurt ongeveer 15-25 minuten per kind
  • Op basis van de vragenlijsten wordt een klassenrapport gemaakt. In het rapport staat de  verbondenheid van de kinderen met school vermeld. Ook is het prosociaal gedrag, de populariteit en pesten in de klas weer gegeven.
  • Het klassenrapport wordt door de leerkracht bekeken en gebruikt om rollen in te zetten. Hierdoor kan gericht gewerkt worden aan het verbeteren van het groepsklimaat.
  • Overige gegevens kunnen door onderzoekers worden gebruikt om de effectiviteit van het programma te toetsen. Verder kunnen de antwoorden worden gebruikt voor sociaal wetenschappelijk onderzoek naar het welzijn van kinderen en hun omgang met elkaar. Dit gebeurt alleen wanneer daar toestemming voor is verleend.
  • De vragenlijst van SterkWerk voldoet aan de normen die door de onderwijsinspectie zijn opgesteld met betrekking tot het monitoren van de sociale veiligheid. Als uw school daarvoor toestemming geeft, verzorgt de Rijksuniversiteit Groningen het delen van de relevante gegevens aan de inspectie. Deelnemende scholen die toestemming geven, voldoen aan de wettelijke verplichting om de sociale veiligheid te monitoren.

Meer weten? Neem dan contact met ons op!