SterkWerk is een programma voor de bovenbouw (groep 5 t/m 8). Het programma is gericht op het  verbeteren van de onderlinge relaties in de groep en het geven van verantwoordelijkheden aan kinderen. 

 

Wat we met SterkWerk proberen te bereiken is meer prosociaal gedrag tussen kinderen. Prosociaal gedrag is positief gedrag, bijvoorbeeld elkaar helpen, goed samenwerken, elkaar complimenten geven en aardig zijn voor elkaar. Ook onderzoeken we of kinderen door het programma minder pesten, een verhoogd zelfvertrouwen krijgen en meer betrokken zijn bij de school.


SterkWerk in de klas

Alle kinderen krijgen gedurende het jaar rollen, met deze rollen kunnen ze een waardevolle bijdrage leveren aan de groep of aan school. Het kan gaan om relatief simpele rollen, zoals het verzorgen van de planten in de klas of nieuwslezer in de klas, maar ook ingewikkeldere raken zoals gastheer of gastvrouw zijn op een open dag.

 

  • Het is de bedoeling dat kinderen verantwoordelijkheid krijgen, hun schooltijd vorm geven en het gevoel krijgen dat ze een betekenisvolle bijdrage leveren in de klas en in de school
    • De kinderen kunnen op rollen solliciteren door een korte motivatiebrief te schrijven. Het idee is dat kinderen hun talenten leren herkennen en deze op een positieve manier leren in te zetten. In de meeste gevallen verdeelt de leerkracht uiteindelijk de rollen.
  • Complimenten zijn een belangrijk onderdeel van het programma. Sociaal en aardig gedrag krijgt volop aandacht. Kinderen leren gericht complimenten te schrijven, maar ook de leerkracht schenkt consequent aandacht aan positief gedrag.
  • De kinderen organiseren wekelijkse vergaderingen, waarin ze met elkaar bespreken hoe het gaat in de klas. Dit doen de kinderen zoveel mogelijk zelfstandig. Hierbij staan opnieuw een aantal rollen centraal. Tijdens de vergadering leren ze om te gaan met democratische beginselen, zoals luisteren naar de ander en rekening houden met de mening van een ander (ook als die mening afwijkt).

Betekenisvolle rollen

Rollen zijn betekenisvol doordat ze van meerwaarde zijn. Daarnaast krijgen kinderen de vrijheid om de rol naar eigen inzicht in te vullen. Alleen het doel van elke rol staat vast. Kinderen hebben zelf invloed op de invulling en uitvoering van een rol. Door de kinderen op deze manier eigenaarschap te geven kunnen ze groeien in autonomie, verantwoordelijkheidsbesef, creativiteit en zelfvertrouwen. Om dit proces goed te begeleiden wordt er in de training aandacht besteed aan dit principe. Ook vind je in de handleiding  autonomie ondersteunende vragen die leerkrachten kunnen stellen bij de begeleiding van kinderen. Voor de kinderen zelf zit in SterkWerk een stappenplan in de handleiding en online omgeving van SterkWerk.

Waardering

SterkWerk zet in op het waarderen van elkaars rol. Gedrag wordt structureel bekrachtigd met complimenten gericht op de inzet. Deze complimenten worden zichtbaar gemaakt op een complimentenbord in de klas, en op vaste momenten in de schoolweek (in ieder geval tijdens de vergadering) wordt er aandacht op gevestigd. Voor het geven van een compliment kunnen de kinderen gebruiken de acroniem STERK als geheugensteuntje gebruiken.

 

Door onderlinge waardering op basis van positief gedrag, is het de verwachting dat het voor kinderen niet nodig is om op een negatieve manier aandacht te vragen (bijvoorbeeld door te pesten).


Vergaderen

Vast onderdeel van SterkWerk zijn wekelijkse groepsgesprekken in de vorm van vergaderingen. Ook hier worden minimaal vier betekenisvolle rollen uitgevoerd (voorzitter, secretaris, penningmeester en complimentenchef). Bij de wekelijkse vergaderingen hebben de  kinderen de regie in handen; de voorzitter stelt (met inbreng van de andere rollen) een agenda op en zorgt dat de vergadering soepel verloopt. De inbreng van de leerkracht is tijdens de vergadering minimaal. In de voorbereiding is het van belang dat de leerkracht kaders stelt en beschikbaar is voor hulp en ondersteuning.

 

In de vergaderingen bespreken de kinderen hoe zij zich voelen en hoe de sfeer in de groep is. SterkWerk geeft handvatten voor het voeren van dit soort gesprekken. Hierin kunnen kinderen hun behoeftes, gevoelens en ervaringen delen. Alle deelnemers (zowel de kinderen als de leerkracht) kunnen agendapunten inbrengen in de vorm van voorstellen en wensen. Deze worden puntsgewijs besproken. Tijdens de vergadering is het van belang naar elkaar te luisteren en om om te gaan met verschillende meningen. Iedereen heeft daarbij een stem. De groep bedenkt wat de beste manier is hoe met een voorstel kan worden omgegaan of hoe een wens in vervulling kan gaan.

Meer weten? Neem dan contact met ons op!